Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2012 om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 for så vidt angår nærmere regler for valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (13634/2012 — C7-0293/2012 — 2006/0277(CNS))