Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 148/2006 av den 8 december 2006 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet