Sklep Skupnega odbora EGP št. 148/2006 z dne 8. decembra 2006 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP