Mål C-336/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 4 februari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Sonthofen – Tyskland) – brottmål mot Sebat Ince (Frihet att tillhandahålla tjänster — Artikel 56 FEUF — Hasardspel — Statligt monopol på vadslagning vid sportevenemang — Föregående tillstånd från myndighet — Privata aktörer utesluts — Upptagande av vadslagningsinsatser för en aktör med säte i en annan medlemsstat — Straffrättsliga påföljder — Nationell bestämmelse som strider mot unionsrätten — Avlägsnande — Övergång till ett system varigenom ett begränsat antal koncessioner kan utfärdas till privata aktörer — Principerna om öppenhet och opartiskhet — Direktiv 98/34/EG — Artikel 8 — Tekniska föreskrifter — Föreskrifter för tjänster — Anmälningsskyldighet)