Mål C-47/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 7 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – Sélina Affum mot Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Direktiv 2008/115/EG — Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna — Anhållande — Nationell lagstiftning som föreskriver fängelsestraff för olaglig inresa — Genomresa — Multilateralt arrangemang för återtagande)