Mål T-409/14: Tribunalens beslut av den 22 juni 2016 – Marcuccio mot Europeiska unionen (Skadeståndstalan — Sökanden har upphört att svara på tribunalens anmodningar — Anledning saknas att döma i saken)