Mål F-69/15: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 30 juni 2016 – Kaufmann mot kommissionen (Personalmål — Social trygghet — Gemensamma sjukförsäkringssystemet — Vård av vårdpersonal — Förhandsgodkännande — Villkor — Krav på att anlita tjänsteleverantörer som enligt lag har rätt att tillhandahålla tjänster utförd av vårdpersonal eller ”nursing” — Icke-diskrimineringsprincipen — Princip om skydd för berättigade förväntningar — Omsorgsplikt — Gränser — Uppenbart att talan saknar rättslig grund — Föreläggande till administrationen — Uppenbart att talan ska avvisas — Artikel 81 i rättegångsreglerna)