Rådets beslut (Euratom) 2016/829 av den 12 maj 2016 om godkännande av Europeiska kommissionens ingående, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen