Uredba Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Europske agencije za kontrolu ribarstva i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku