Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/335 av den 7 mars 2016 om beviljande av undantag för Spanien, Frankrike, Italien och Cypern från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper [delgivet med nr C(2016) 1341] (Text av betydelse för EES)$