Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument