Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 40/95 av den 22 juni 1995 om ändring av bilaga II (tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet