Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027: en ökad innovationsförmåga för Europa(COM(2019) 330 final – 2019/00152 (COD))ochFörslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)(COM(2019) 331 final – 2019/00151 (COD))