Съобщение на Комисията — Съответни стойности в хърватски куни от 1 юли 2013 г. на праговете по директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета текст от значение за ЕИП