Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2117 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320 της 11ης Δεκεμβρίου 2019)