Skriftlig fråga E-001337/11 Michèle Rivasi (Verts/ALE) till kommissionen. Läkemedelsövervakning: humanläkemedel som för närvarande omfattas av en riskhanteringsplan eller ytterligare övervakning i Europa