Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 26 maj 2016.