Skriftlig fråga E-2314/07 från Erik Meijer (GUE/NGL) och Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) till kommissionen. De slutgiltiga besluten om hur man kan förhindra förstörelsen av viktiga naturtillgångar vid anläggandet av en motorväg genom Kresnapasset i Bulgarien