Mål T-133/07: Tribunalens dom av den 12 juli 2011 — Mitsubishi Electric Corp. mot Europeiska kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för projekt avseende gasisolerade ställverk — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Uppdelning av marknaden — Rätten till försvar — Bevis för överträdelsen — Överträdelsens varaktighet — Böter — Utgångspunkten för böterna — Referensår — Likabehandling)