Odporúčanie Rady z  12. júla 2011 , ktoré sa týka národného programu reforiem Rakúska na rok 2011, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Rakúska na roky 2011 – 2014