Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2011 , Itävallan kansallisesta vuoden 2011 uudistusohjelmasta sekä vuosia 2010–2014 koskevaa Itävallan tarkistettua vakausohjelmaa koskevan neuvoston lausunnon antamisesta