Mål C-423/16 P: Överklagande ingett den 1 augusti 2016 av NX av den dom som tribunalen meddelade den 2 juni 2016 i mål T-723/14, HX mot rådet