Mål C-511/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bologna – Italien) – Pebros Servizi Srl mot Aston Martin Lagonda Ltd (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 805/2004 — Europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar — Artikel 3.1 b — Villkor för intygande — Tredskodom — Begreppet ”obestridd fordran” — Huruvida en parts beteende under processen kan likställas med att fordran ”inte har bestritts”)