Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/406 оd 18. ožujka 2016. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2016. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 1384/2007 otvorene za meso peradi podrijetlom iz Izraela