Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9775 — Global Payments / CaixaBank / MoneyToPay) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 132/01