Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/684, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2019, Japanin finanssipalveluviraston valvomia johdannaistransaktioita koskevien Japanin oikeudellisten ja valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelyjen tunnustamisesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan arvostamista, riitojenratkaisua ja marginaalivaatimuksia vastaaviksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)