Věc T-635/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2020 – Industrial Química del Nalón v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost – Životní prostředí – Klasifikace, označování a balení látek a směsí – Klasifikace látky ‚pitch, coal tar, high-temp.‘ (smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní) mezi látky s akutní toxicitou pro vodní prostředí kategorie 1 (H400) a s chronickou toxicitou pro vodní prostředí kategorie 1 (H410) – Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům“)