92/240/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 τροποποιητική της απόφασης 90/233/ΕΟΚ για τη θέσπιση διευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας για πανεπιστημιακές σπουδές (TEMPUS)