Vec F-83/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 1. marca 2016 – Pujante Cuadrupani/GSA (Verejná služba — Prijímanie — Dočasní zamestnanci — Prepustenie po skončení skúšobnej doby — Žaloba o neplatnosť proti rozhodnutiu o prepustení, ako aj proti rozhodnutiu, ktorým sa potvrdzuje prepustenie — Prípustnosť — Článok 14 ods. 3 PZOZ — Zneužitie právomoci a konania — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo na obranu — Konzultácia spoločného hodnotiaceho výboru — Stanovisko opierajúce sa o preskúmanie písomností bez vypočutia žalobcu — Neexistencia porušenia práva na obranu)