Zaak F-83/15: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 1 maart 2016 — Pujante Cuadrupani/GSA (Openbare dienst — Aanwerving — Tijdelijk functionaris — Ontslag aan het einde van de proeftijd — Beroep tot nietigverklaring van zowel het ontslagbesluit als het bevestigend ontslagbesluit — Ontvankelijkheid — Artikel 14, lid 3, RAP — Misbruik van bevoegdheid en procedure — Kennelijke beoordelingsfout — Rechten van de verdediging — Raadpleging van het paritair beoordelingscomité — Advies berustend op het onderzoek van de schriftelijke stukken, zonder verzoeker te horen — Geen schending van de rechten van verdediging)