Kommissionens beslut av den 22 juli 1991 om närmare bestämmelser för gemenskapens ekonomiska bidrag vid upprättandet av ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna (Animo) (91/426/EEG)