Věc F-143/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 18. července 2016 – Dietrich v. Parlament „Veřejná služba – Smluvní zaměstnanec – Předčasné ukončení smlouvy – Datum uplynutí výpovědní lhůty – Přerušení běhu výpovědní lhůty – Nové datum uplynutí výpovědní lhůty – Akt nezasahující nepříznivě do právního postavení – Opožděná stížnost – Námitka nepřípustnosti – Zjevná nepřípustnost – Článek 83 jednacího řádu“