Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 265/2010 z 25. marca 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o pohyb osôb s dlhodobými vízami