Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 265/2010 2010 m. kovo 25 d. iš dalies keičiantis Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir Reglamentą (EB) Nr. 562/2006, kiek tai susiję su ilgalaikes vizas turinčių asmenų judėjimu