Návrhy prednesené 9. júna 2016 – generálna advokátka E. Sharpston$