Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1014 av den 8 juni 2016 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare (Text av betydelse för EES)