Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1512 av den 10 oktober 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 6761] (Text av betydelse för EES.)