Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1512 (2018. gada 10. oktobris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6761) (Dokuments attiecas uz EEZ.)