Vec C-430/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom – Spojené kráľovstvo) – Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie — Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 — Zložka týkajúca sa „starostlivosti“ príspevku na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby (disability living allowance) — Osoba poistená pre prípad staroby, ktorá definitívne ukončila akúkoľvek pracovnú činnosť — Pojmy „nemocenská dávka“ a „dávka v invalidite“ — Exportovateľnosť)