Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1661 του Συμβουλίου, της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας