Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3650/93 της Επιτροπής της 30ής Δεκεμβρίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της