Kohtuasi F-42/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2016. aasta määrus – Bouvret versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pension — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused — Liidu pensioniskeemi ülekandmine — Staažilisa ettepanek, millega asjaomane isik on nõustunud ja mis põhineb uutel üldistel rakendussätetel — Vastuvõetamatuse vastuväide — Mõiste „huve kahjustav akt” — Kodukorra artikkel 83)