Sag F-42/12: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 4. maj 2016 – Bouvret mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i medfør af en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — forslag om pensionsgivende tjenesteår, accepteret af den pågældende, baseret på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser — formalitetsindsigelse — begrebet bebyrdende retsakt — procesreglementets artikel 83)