Mål T-384/14: Tribunalens dom av den 12 maj 2016 – Italien mot kommissionen (EUGFJ — Garantifonden — EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantagits från finansiering — Sektorerna för nötkreatur och får — Schablonmässig finansiell korrigering — Engångskorrigering — Artiklarna 48 och 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 — Särskilda rättigheter — Motiveringsskyldighet)