ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1717/02 υποβολή: Carlos Coelho (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Καταγραφή τωνπαλλήλων.