Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Miljövänlig energi för transport: En europeisk strategi för alternativa bränslen” – COM(2013) 17 final och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen” – COM(2013) 18 final – 2013/0012 (COD)