Rådets beslut (EU) 2016/971 av den 17 juni 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av ett avtal i form av förklaringen om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (ITA)