Mål F-136/11: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 3 maj 2016 – Kovács mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Kontraktsanställda — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Pensionsrättigheter som förvärvats före tillträdet av tjänst vid unionen enligt ett nationellt pensionssystem — Överföring till unionens pensionssystem — Inledande erbjudande om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår som lämnats av tillsättningsmyndigheten och godtagits av den berörda personen — Tillsättningsmyndighetens återtagande av sitt inledande erbjudande — Nytt erbjudande om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår som på grundval av nya allmänna genomförandebestämmelser — Invändning om rättegångshinder — Begreppet rättsakt som går någon emot — Artikel 83 i rättegångsreglerna)