Věc F-136/11: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 3. května 2016 – Kovács v. Komise „Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu — Nároky na důchod nabyté před nástupem do služebního poměru v Unii ve vnitrostátním důchodovém systému — Převod do unijního důchodového systému — Původní návrh na započtení příspěvkových let, který předložil OOJ a který dotyčná osoba přijala — Zpětvzetí původního návrhu ze strany OOJ — Nový návrh na započtení příspěvkových let založený na nových obecných prováděcích ustanoveních — Námitka nepřípustnosti — Pojem akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Článek 83 jednacího řádu“