ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD)) Arvamuse koostaja (*): Michèle Striffler